Преглед на архивата

Преглед по општини

Преглед по години

Преглед по тип на буџет

Географски преглед

Буџетски податоци

Полето за прикачување на буџет ќе се активира по внесувањето на мета податоците

Информации за архивата на буџети


Информации за буџетите поднесени од избраната општина


Филтер

Филтриран податочен сет

Помош и информации

Мотивација

Добредојдовте во апликацијата „Следи ги парите“. „Следи ги парите“ е веб апликација наменета значително да го олесни разбирањето и интерпретирањето на општински буџети како за вработените во локалната самоуправа и државните институции, така и за пошироката јавност (граѓани, гласачи, студенти, новинари, експерти, …).

Апликацијата „Следи ги парите“ го решава централниот проблем со затвореноста на општинските буџети. Имено, единствениот формат во кој буџетите можат да се преземат од постоечкиот софтверот имплементиран на ниво на Република Северна Македонија, прикажува само буџетски кодови и нивните суми. Не постои начин како тие буџетски кодови да се преведат во текстуални објаснувања кои би биле разбирливи за пошироката јавност. Во пракса ова значи дека гласачите не можат да знаат како нивната општина ги користи парите што тие ги платиле преку даноци. Ниту пак некој новинар или истражувач може да го спореди трошењето и приоритетите на различни општини. Генерално, без специјализирана алатка, како „Следи ги парите“, која овозможува конвертирање на оригиналните буџетски датотеки во табели кои се читливи за јавноста, општинските буџетите се ефективно затворени и недостапни за јавноста.

Функционалности и користење

Апликацијата „Следи ги парите“ ги овозможува следните функции

Јазиче: Преглед на архивата

Кликни за да отвориш!

На оваа страна ќе најдете сиже на податоците што моментално се наоѓаат во архивата на „Следи ги парите“. Мета-податоците за архивираните буџети се обработуваат во едноставни табели кои даваат брз преглед на целата архива, како и преглед по општини, тип на буџет (приход/расход) и години. Воедно, истите податоци се прикажани географски на општинска мапа на Република Северна Македонија.

Јазиче: Мој буџет

Кликни за да отвориш!

Оваа страница е наменета за корисници кои располагаат со буџетски датотеки во Microsoft Excel формат и ги овозможува следните функционалности:

 • Прикачување на општински буџет за одредена година и тип (приход/расход)
 • Автоматско конвертирање на тој буџет во читлив документ, каде што буџетските кодови од 3-7 цифри се спојуваат со нивните текстуални објаснувања (на пример: потставка 7111 со “Персонален данок на доход“).
 • Интерактивна агрегација и визуелизација на буџетот. На пример доколку сакате да пресметате вкупна или просечна сума за расходна сметка: 401120 = Основни плати - државни службеници.
 • Поднесување на буџетот во датабазата на „Следи ги парите“. Ова воедно ги зачувува податоците и ги прави достапни во конвертирана, читлива форма, како за Вас во иднина, така и за јавноста.
 • Преземање на конвертираниот буџет, на ниво на сметка, онака како што го внесувате но со додадените објаснувања на буџетските кодови
 • Преземање на конвертираниот и агрегиран буџет според моменталните подесувања. На пример, доколку буџетот внесен на ниво на Сметка го агрегирате на ниво на Ставка со сумирање

Јазиче: Истражувај податоци

Кликни за да отвориш!

Оваа страница е наменета за сите заинтересирани корисници, без разлика дали имате општински буџет да прикачите или не. Главната функционалност е интеракција со податоците од архивата на поднесени буџети. За поедноставено користење, податоците се поделени според тип на буџет, приход и расход, и за секој дел има јазичиња за табеларно и графичко истражување на податоците:

 • Во рамките на јазичето за табеларно истражување на податоците („Табела“), достапни се три мениа за одбирање:

  1) Една или повеќе општини,
  2) Ниво на агрегација (Класа, Ставка, Потставка, Сметка), и
  3) Функција за агрегација (Сума, Просек, Минимум, Максимум, Медијана).

  Табелата автоматски се филтрира зависно од вашите подесувања. На пример ако изберете општина Центар Жупа, ќе бидат прикажани буџетите за сите години достапни за таа општина. За да споредите повеќе општини, изберете повеќе општини во првотo мени.

  Табелата е дополнително интерактивна и овозможува филтрирање и подредување по различни колони. На пример, доколку внесете „Демир“ во филтерот на колоната Општина, табелата автоматски ќе се освежи да ви ги покаже буџетите за Демир Хисар и Демир Капија (се разбира доколку овие општини се достапни во архивата).

  За подредување на податоците, можете да го користите копчето со две стрелки веднаш до името на колоната. На пример, доколку сте агрегирале по Сметка, и сакате да видите која сметка има најголем Вкупен Буџет или Вкупни Дотации за одредена година или општина, кликнете го копчето со стрелки до Вкупен Буџет. Тоа ќе ја освежи табелата, прво ќе ги подреди редовите по Вкупен Буџет нагоре (највисокиот буџет ќе биде последен), а со второто кликање ќе ги подреди редовите надолу (највисокиот буџет ќе биде прв).

 • Во рамките на јазичето за графичко истражување на податоците („Визуелизација“), достапни се четири мениа за одбирање:

  1) Една или повеќе општини,
  2) Ниво на агрегација (Класа, Ставка, Потставка, Сметка),
  3) Функција за агрегација (Сума, Просек, Минимум, Максимум, Медијана),
  4) Променлива (Вкупен буџет, Вкупно Самофинансирање, Вкупно Донации, Вкупно Дотации, Вкупно Кредити)

  За да почнете со визуелизација, изберете променлива во четвртото мени, кое е празно на почетокот на сесијата (модулот ќе ве потсети дека овој чекор е неопходен). Податоците потоа ќе бидат автоматски агрегирани на одбраното Ниво на агрегација и Функција за агрегација, и ќе биде прикажан график за одбраната буџетна Променлива (на пример Вкупен Буџет).

  Доколку одберете повеќе општини, графикот ќе биде поделен по општина. Доколку пак има повеќе години за одредена општина, столбовите за различни години ќе бидат обоени со друга боја која што автоматски е додадена во легендата. На ваков начин можеме лесно да следиме промена во буџетите низ годините и помеѓу општини.

  Прикажаниот график е интерактивен и овозможува:

  1) Двоен Клик на една година во легендата, ќе ја прикаже замо таа година на графикот
  2) Единечен Клик на една година во легендата, ќе ја тргне таа година од графикот
  3) Копчињата горе десно дозволуваат зумирање, движење на зумираниот график, и враќање на основно ниво
  4) Копчето со Камера е за преземање на графикот како слика во PNG формат

Јазиче: Преземи податоци

Кликни за да отвориш!

Оваа страница е наменета за сите заинтересирани корисници и овозможува флексибилно преземање на податоците архивирани преку „Следи ги парите“. Тука можете да преземање податоци на три начини:

 • Преземање на целата архива (Јазиче „Преземи ги сите податоци“). Тука има табела која што го прикажува моменталниот статус на архивата и копчиња да се преземе целата архива како CSV, Excel или JSON формат.

 • Преземање на сите буџети за одредена општина (Јазиче „Преземи податоци за оштина“). Ова јазиче работи исто како првото, но има дополнително мени за одбирање на една општина и ќе прикаже табела со статусот за податоците за одбраната општина. Дополнително, тука можете да преземете во Ексел формат каде што буџетите за одредена општина се поделени по тип (приход/расход) и година, и се зачувани како посебни страници во Ексел датотеката.

 • Преземање со специфичен филтер (Јазиче „Преземи податоци со сопствен филтер“). Тука се прикажуваат филтри за секоја колона од архивата на буџети со цел детална контрола на податоците што се преземени. На пример, во ова јазиче можеме да одбереме само Сметки кои доаѓаат од Потставка 7111, за одредени оштини и за одредени години. На ваков начин можете да преземете мали парчиња од архивата за многу специфични намени (графици, презентации, анализи, …).

  Во сите јазичиња податоците се достапни во CSV, Excel или JSON формат.

За апликацијата

Апликацијата е победничкото решение на хакатонот за отворени податоци организиран од страна на Фондацијата Метаморфозис во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Хакатонот се одржа од 17-ти до 20-ти мај 2021 година. Целта на хакатонот беше да се развие веб/мобилна апликација која ќе овозможи визуелизација, интерактивно прикажување и/или олеснување/дигитализирање на процесите за полнење и ажурирање на податоци од бази кои се објавуваат од страна на органите на државна управа.

За Дисциндо

Апликацијата е дизајнирана и изработена од Дисциндо.
Дисциндо е копанија за наука за податоци од Скопје, Северна Македонија и Сан Хозе, Коста Рика.

Ndihmë dhe informacion

Motivimi

Mirë se vini në aplikacionin “Ndiqni paratë”. “Ndiqni paratë” është një ueb-aplikacion i dedikuar për ta lehtësuar ndjeshëm kuptimin dhe interpretimin e buxheteve komunale, si për të punësuarit në vetëqeverisjen lokale dhe institucionet shtetërore, ashtu edhe për publikun e gjerë (qytetarët, votuesit, studentët, gazetarët, ekspertët, …).

Aplikacioni “Ndiqni paratë” e zgjidh problemin qendror me mbylljen e buxheteve komunale. Në fakt, formati i vetëm në të cilin buxhetet mund të shkarkohen nga softueri ekzistues që zbatohet në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i tregon vetëm kodet buxhetore dhe shumat e tyre. Nuk ka asnjë mënyrë për t'i shndërruar këto kode buxhetore në shpjegime tekstuale që do të ishin të kuptueshme për publikun e gjerë. Në praktikë kjo do të thotë se votuesit nuk mund të dinë se si komuna e tyre i përdor paratë të cilat ato i kanë paguar nëpërmjet tatimeve. Po ashtu, as ndonjë gazetar apo studiues nuk mund t’i krahasojë shpenzimet dhe prioritetet e komunave të ndryshme. Në përgjithësi, pa një mjet të specializuar Si “Ndiqni paratë”, i cili mundëson konvertimin e skedarëve origjinalë të buxhetit në tabela që janë të lexueshme për publikun, buxhetet komunale janë të mbyllura dhe nuk janë në dispozicion për publikun.

Funksionalitet dhe përdorimi

Aplikacioni “Ndiqni paratë” i ofron funksionet e mëposhtme

Skeda: Pasqyra e arkivit

Klikoni për ta hapur!

Në këtë faqe do të gjeni një përmbledhje të të dhënave që aktualisht gjenden në arkivin e “Ndiqni paratë”. Të dhënat meta për buxhetet e arkivuara përpunohen në tabela të thjeshta që japin një pasqyrë të shpejtë të të gjithë arkivit, si dhe pasqyrë sipas komunave, llojit të buxhetit (të hyrat/shpenzimet) dhe viteve. Në të njëjtën kohë, të njëjtat të dhëna janë paraqitur gjeografikisht në hartën komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Skeda: Buxheti im

Klikoni për ta hapur!

Kjo faqe është dedikuar për përdoruesit që kanë skedarë të buxhetit në formatin Microsoft Excel format dhe i ofron veçoritë e mëposhtme:

 • Ngarkimi i buxhetit komunal për një vit dhe lloj të caktuar (të hyrat/shpenzimet)
 • Konvertimi automatik i atij buxheti në një dokument të lexueshëm, ku kodet e buxhetit me 3-7 shifra kombinohen me shpjegimet e tyre tekstuale (për shembull: nënzëri 7111 me “Tatimi në të ardhurat personale”).
 • Grumbullimi interaktiv dhe vizualizimi i buxhetit. Për shembull, nëse doni të llogaritni shumën totale ose mesatare të llogarisë së shpenzimeve: 401120 = Rrogat bazë - nëpunësit shtetërorë.
 • Dorëzimi i buxhetit në bazën e të dhënave të “Ndiqni paratë”. Kjo gjithashtu i ruan të dhënat dhe i vë në dispozicion në një formë të konvertuar, të lexueshme, si për Ju në të ardhmen, ashtu edhe për publikun.
 • Shkarkimi i buxhetit të konvertuar, në nivel të llogarisë, ashtu siç e futni por, me shpjegimet e shtuara të kodeve buxhetore
 • Shkarkimi i buxhetit të konvertuar dhe të grumbulluar sipas cilësimeve aktuale. Për shembull, nëse buxhetin e futur në nivel të Llogarisë e mblidhni në nivel të Zërit me anë të mbledhjes

Skeda: Eksploroni të dhënat

Klikoni për ta hapur!

Kjo faqe është dedikuar të gjithë përdoruesit e interesuar, pavarësisht se a keni buxhet komunal për të bashkëngjitur apo jo. Funksionaliteti kryesor është ndërveprimi i të dhënave nga arkivi i buxheteve të dorëzuara. Për përdorim të thjeshtuar, të dhënat ndahen sipas llojit të buxhetit, të ardhurave dhe shpenzimeve, dhe për çdo seksion ka skeda për hulumtim tabelor dhe grafik të të dhënave:

 • Brenda skedës për hulumtim tabelor të të dhënave (“Tabela”), janë të disponueshme tre meny të përzgjedhjes:

  1) Një ose më shumë komuna,
  2) Niveli i grumbullimit (Klasa, Zëri, Nënzëri, Llogaria), dhe
  3) Funksioni i grumbullimit (Shuma, Mesatarja, Minimumi, Maksimumi, Mediana).

  Tabela filtrohet automatikisht në varësi të cilësimeve tuaja. Për shembull nëse zgjidhni komunën Qendra e Zhupës do të prezantohen buxhetet për të gjitha vitet që janë në dispozicion për atë komunë. Për të krahasuar më shumë komuna, zgjidhni më shumë komuna në menynë e parë.

  Tabela është gjithashtu interaktive dhe mundëson filtrimin dhe renditjen e kolonave të ndryshme. Për shembull, nëse futni “Demir” në filtrin e kolonës së Komunës, tabela automatikisht do të rifreskohet për t'jua treguar buxhetet për Demir Hisarin dhe Demir Kapinë (natyrisht nëse këto komuna janë në dispozicion në arkiv).

  Për t’i renditur të dhënat, mund ta përdorni butonin me dy shigjeta pranë emrit të kolonës. Për shembull, nëse i keni grumbulluar të dhënat sipas Llogarisë, dhe ju dëshironi të shihni se cila llogari ka Buxhetin më të madh total apo Dotacionet totale për një vit ose komunë të caktuar, Klikoni butonin me shigjeta pranë Buxhetit Total. Kjo do të freskojë tabelën, së pari do të renditen rreshtat sipas Buxhetit total (buxheti më i madh do të jetë i fundit), kurse me klikimin e dytë do të renditen rreshtat në mënyrë të kundërt (buxheti më i lartë do të jetë i pari).

 • Brenda skedës për hulumtimin grafik të të dhënave (“Vizualizim”), Ekzistojnë katër meny për t’u përzgjedhur:

  1) Një ose më shumë komuna,
  2) Niveli i grumbullimit (Klasa, Zëri, Nënzëri, Llogaria),
  3) Funksioni i grumbullimit (Shuma, Mesatarja, Minimumi, Maksimumi, Mediana),
  4) Ndryshorja (Buxheti total, Vetëfinancimi total, Donacionet totale, Dotacionet totale, Kreditë totale)

  Për të filluar vizualizimin, zgjidhni një ndryshore në menynë e katërt, e cila është e zbrazët në fillim të sesionit (moduli do t'ju përkujtojë se ky hap është i domosdoshëm). Të dhënat më pas do të grumbullohet automatikisht në Nivelin e përzgjedhur të grumbullimit dhe në Funksionin e grumbullimit, dhe do të shfaqet një grafik për Ndryshoren e zgjedhur të buxhetit (për shembull Buxheti Total).

  Nëse zgjidhni më shumë komuna, grafiku do të ndahet sipas komunave. Nëse ka disa vite për një komunë të caktuar, shtyllat për vite të ndryshme do të ngjyrosen me një ngjyrë tjetër që shtohet automatikisht në legjendë. Në këtë mënyrë mundemi lehtë t’i ndjekim ndryshimet në buxhete ndër vite dhe ndërmjet komunave.

  Grafiku i paraqitur është interaktiv dhe mundëson:

  1) Klikimi i dyfishtë në një vit në legjendë, do ta tregojë vetëm atë vit në grafik
  2) Klikimi i njëfishtë në një vit në legjendë do ta heqë atë vit nga grafiku
  3) Butonat lart djathtas ju mundësojnë ta zmadhoni grafikun, të lëvizni në grafikun e zmadhuar dhe të ktheheni në nivelin e paracaktuar.
  4) Butoni me Kamerë është për shkarkimin e grafikut si fotografi në formatin PNG

Skeda: Shkarkoni të dhënat

Klikoni për ta hapur!

Kjo faqe është e dedikuar për të gjithë përdoruesit e interesuar dhe ofron shkarkim fleksibil të të dhënave të arkivuara përmes “Ndiqni paratë”. Këtu mund të shkarkoni të dhëna në tre mënyra:

 • Shkarkimi i të gjithë arkivit (Skeda “Shkarko të gjitha të dhënat”). Këtu ka një tabelë e cila tregon statusin momental të arkivit dhe butona për të shkarkuar të gjithë arkivin në formatin CSV, Excel ose JSON.

 • Shkarkimi i të gjitha buxheteve për një komunë të caktuar (Skeda “Shkarko të dhënat për komunën”). Kjo skedë funksionon njësoj si e para, por ka një meny shtesë për të zgjedhur një komunë dhe do të shfaqë një tabelë me statusin e të dhënave për komunën e përzgjedhur. Për më tepër, këtu mund të shkarkoni në formatin Excel, ku buxhetet për një komunë të caktuar janë ndarë sipas llojit (të ardhura/shpenzime) dhe vitit, dhe ruhen si faqe të veçanta në skedarin Excel.

 • Shkarkimi me një filtër specifik (Skeda “Shkarko të dhënat në bazë të filtrit tënd”). Këtu Shfaqen filtrat për secilën kolonë të arkivit të buxhetit për të bërë kontroll të detajuar të të dhënave të shkarkuara. Për shembull, në këtë skedë mund të zgjedhim vetëm Llogaritë që dalin nga Nënzëri 7111, për komuna të caktuara dhe për vite të caktuara. Në këtë mënyrë mund të shkarkoni pjesë të vogla nga arkivi për qëllime shumë specifike (grafikë, prezantime, analiza, …).

  Në të gjitha skedat, të dhënat janë në dispozicion në formatin CSV, Excel ose JSON.

Rreth aplikacionit

Aplikacioni është zgjidhja fituese në Hakatonin e të dhënave të hapura i organizuar nga Fondacioni Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare. Hakatoni u mbajt nga 17 maji deri më 20 maj 2021. Qëllimi i Hakaton-it ishte të zhvillohet një aplikacion për ueb/celular, i cili do të mundësojë vizualizimin, shfaqjen interaktive dhe/ose lehtësimin/digjitalizimin e proceseve për plotësimin dhe përditësimin e të dhënave nga bazat e të dhënave që publikohen nga organet e administratës shtetërore.

Rreth Discindo

Aplikacioni është dizajnuar dhe zhvilluar nga Discindo.
Discindo është kompani për shkencën e të dhënave nga Shkupi, Maqedonia e Veriut dhe San Hoze, Kosta-Rikë.

Help and information

Motivation

Welcome to the “Follow the money” application. “Follow the money” is a web application designed significantly facilitate the understanding and interpretation of municipal budgets for the employees in the local government and the state institutions, as well as for the public (citizens, voters, students, journalists, experts, …).

The “Follow the Money” application solves the central problem with the closeness of municipal budgets. Namely, the only format in which budgets can be downloaded from existing software implemented at the level of the Republic of North Macedonia, shows only budget codes and their amounts. There is no way to translate those budget codes into textual explanations that would be understandable to the general public. In practice this means that voters cannot know how their municipality uses their tax money. Nor can any journalist or researcher compare spending and priorities of different municipalities. Generally, without specialized a tool like “Follow the Money” that allows you to convert original the budget files into tables that are legible to the non-expert, municipal budgets are effectively closed and inaccessible to the public.

Features and usage

The “Follow the Money” app provides the following features:

Tab: Overview of the archive

Click to expand!

On this page you will find a summary of the data that is currently available in the Follow the Money archive. Archived budget metadata are processed into simple tables that give a quick overview of the entire archive, as well review by municipalities, type of budget (income / expenditure) and years. The data are shown geographically on a municipal map of the Republic of North Macedonia.

Tab: My budget

Click to expand!

This page is intended for users who have budget files in Microsoft Excel format and provides the following features:

 • Attach the municipal budget for a certain year and type (income / expense).
 • Automatically convert that budget into a readable document, where the 3-7 digit budget codes are combined with their textual explanations (for example: sub-item 7111 with “Personal Income Tax”).
 • Interactive aggregation and visualization of the budget. For example if you want to calculate total or average amount for expenditure account: 401120 = Basic salaries - civil servants.
 • Submission of the budget in the database of “Follow the money”. This also saves the data, making it available in a converted, legible form, for you in the future, and for the public.
 • Download the converted budget, at the account level, as you enter it, but with the added explanations of the budget codes.
 • Download the converted and aggregated budget according to the current settings. For example, if you aggregate the budget entered at the Account level to the Item level.

Tab: Explore data

Click to expand!

This page is for all interested users, whether you have municipal budget to attach or not. The main functionality is interacting with the data in the archive of submitted budgets. For simplified use, the data are split by type of budget, revenue and expenditure, and for each section there are tabs for tabular and graphical data research:

 • Within the Tabular Data Survey tab (“Table”), three are three selection menus:

  1) One or more municipalities, 2) Aggregation level (Class, Item, Subitem, Account), and 3) Aggregation function (Sum, Average, Minimum, Maximum, Median).

  The table is automatically filtered depending on your settings. For example if you choose a municipality Centar Zupa, the budgets for all years available for that municipality will be presented. To compare more municipalities, select more municipalities in the first menu.

  The table is additionally interactive and allows filtering and sorting by different columns. For example, if you enter “Demir” in the filter of the Municipality column, the table will be automatically refresh to show you the budgets for Demir Hisar and Demir Kapija (of course if these municipalities are available in the archive).

  You can use the button with two arrows next to the column name to sort the data. For example, if you have aggregated by Account, and you want to see which account has the largest Total Budget or Total Grants for a particular year or municipality, Click the arrow button next to Total Budget. That will refresh the table, will first rank the Total Budget ascending (the highest budget will be the last), and with the second Click it will sort the rows descending (the highest budget will be the first).

 • Within the tab for graphical data research (“Visualization”), There are four selection menus available:

  1) One or more municipalities, 2) Aggregation level (Class, Item, Substation, Account), 3) Aggregation function (Sum, Average, Minimum, Maximum, Median), 4) Variable (Total Budget, Total Self-Financing, Total Donations, Total Grants, Total Loans)

  To start the visualization, select a variable in the fourth menu, which is empty at the beginning of the session (the module will remind you that this step is necessary). The data will then be automatically aggregated to the selected Aggregation Level and Aggregation function, and a graph for the selected budget Variable will be displayed (for example Total Budget).

  If you select more municipalities, the graph will be divided by municipality. If there are data for several years for a particular municipality, the bars for different years will be color-coded and the legend is updated. This way we can easily follow changes in budgets over the years and between municipalities.

  The graph shown is interactive and allows:

  1) Double Click on a year in the legend, it will show only that year on the graph 2) A single Click on a year in the legend will remove that year from the graph 3) The buttons at the top right allow zooming, panning, and returning to the default level 4) The Camera button is for downloading the graphic as an image in PNG format

Tab: Download data

Click to expand!

This site is intended for all interested users and provides flexible ways to download the data archived through “Follow the Money”. Here you can download data in three ways:

 • Download the entire archive (“Download all data” tab). There is a table here which displays the current status of the archive and a button to download the whole archive as CSV, Excel, or JSON format.

 • Download all budgets for a certain municipality (tab “Download data for the municipality”). This tab works the same as the first, but has an additional menu to select one municipality and will display a status table for the data for the selected municipality. Additionally, here you can download in Excel format where the budgets for a particular municipality are divided by type (income / expense) and year, and are saved as separate sheets in the Excel file.

 • Download with a specific filter (“Download data with your own filter” tab). Here filters are displayed for each column of the budget archive for detailed control of the data downloaded. For example, in this tab we can only select Accounts coming from Sub-item 7111, for certain municipalities and for certain years. In this way you can download small pieces from the archive for very specific purposes (graphs, presentations, analyses, …).

  In all tabs the data is available in CSV, Excel or JSON format.

About the application

The application is the winning solution to the open data hackaton organized by the Metamorphosis Foundation within the Project of USAID Civic Participation. The hackathon took place from May 17th to May 20th, 2021. The purpose of the hackathon was to develop a web / mobile application that would enable visualization, interactive display and / or facilitation / digitization the processes for filling and updating data from databases published by by state administration bodies.

About Discindo

The application was designed and developed by Discindo.
Discindo is a data science company from Skopje, North Macedonia and San Jose, Costa Rica.