Неделен преглед 9-18.09.2013

Неделен преглед на написи поврзани со распределба на општинските средства за периодот 9 до 18 септември, 2013 година.

Неделен преглед на написи поврзани со распределба на општинските средства за периодот 9 до 18 септември, 2013 година:

  Општината издвои 360.000 денари за санација на дупките и испакнувањата на патеката и таа ќе почне во најскоро време. 

  Општина Аеродром за изградбата на паркот од својот буџет издвои 35 милиони денари. 

  Од буџетот на градот ќе се издвојат околу половина милион евра за заштита и одржување на спомениците, фонтаните и другите придружни содржини од проектот „Скопје 2014“,кои до неодамна беа на товар на Општина Центар.

  Комисијата за финансирање и буџет при штипскиот совет ја усвои предлог-одлуката за отпишување на застарен долг за фирмарина. Станува збор за сума од 60 милиони денари, насобрани за период од десет години.

  Вкупно се обновени подовите во 21 училилница во основното училиште „Димитар Миладинов"во Скопје .  Вкупната вредност на проектот е 1.340,000 денари од кои најголем дел се донација на УСАИД, а општина Центар учествува со 10% од средствата.

  Здружението на лица со телесен инвалидитет „Мобилност“ од Струмица почна со реализација на проектот „Подигнување на јавната свест за лицата со телесен инвалидитет“ кој се реализира со финансиска поддршка на општина Струмица во висина од 95 илјади денари.

Објавено од Џамбаска Дона на 20.09.2013

Последни вести

Преглед на неподмирени обврски за 2012 година

Сите од анализираните ЕЛС имаат неподмирени обврски на крајот на известувачкиот период, но она што заслужува внимание е фактот што извршените расходи заедно со неподмирените обврски не го надминуваат нивото на планирани расходи.

Објавено од Игнатова Елена на 24.09.2013
Повеќе...

Анализа на планирани и остварени приходи и расходи за 2012 година

Податоците кои ги содржи сервисот „Следи ги парите“ можат да бидат основа за многу различни анализи и извештаи. Во наредниот период ќе следуваат неколку анализи направени од податоците кои ги содржи сервисот, а првата од нив е анализа на финансиските извештаи/завршната сметка за 2012 година на 5 единици на локална самоуправа кои се групирани според нивниот број на жители.

Објавено од Игнатова Елена на 03.09.2013
Повеќе...

Предлог за подостапно и поразбирливо прикажување на буџетите на општинските веб-сајтови

Со практикување на наведените препораки, на граѓаните им се овозможува да го следат трошењето на парите во нивните општини и се поттикнува нивното вклучување во донесувањето фискални политики на локално ниво.

Објавено од Игнатова Елена на 02.09.2013
Повеќе...

Неделeн преглед 19-27.08.2013

Неделен преглед на написи поврзани со распределба на општинските средства за периодот 19 до 27 август, 2013 година.

Објавено од Игнатова Елена на 28.08.2013
Повеќе...

Промоција на „Следи ги парите“

Следи ги парите

Имаме чест да Ве поканиме на прес-конференција за претставување на веб-сервисот „Следи ги парите“, која ќе се одржи во четврток, 11 јули 2013 година, со почеток во 11:00 часот во ЕУ Инфо Центарот

Објавено од Игнатова Елена на 10.07.2013
Повеќе...