Фискални податоци за 16 општини

Информации на „Следи ги парите“

Сервисот „Следи ги парите“ има за цел да ги прикажува транспарентно и едноставно сите распределби на буџетите на локалните самоуправи во Македонија.

Сервисот „Следи ги парите“ има за цел да ги прикажува транспарентно и едноставно сите распределби на буџетите на локалните самоуправи во Македонија. Моментално сервисот содржи податоци за 16 општини, но цели кон зголемување на опфатени општини.

Во моментов сервисот ги содржи податоците од завршните сметки од 2008 до 2012 година, а буџетите од 2013 година на опфатените 16 општини. Секој корисник на сервисот има можност да ги погледне детално завршните сметки и буџетите и да се информира за распределбата на средствата за секоја година.

Исто така сервисот нуди можност да се врши споредба помеѓу општините, како и да се погледне ранг-листа на општините по различни параметри.

Објавено од Игнатова Елена на 20.06.2013

Последни вести

Преглед на неподмирени обврски за 2012 година

Сите од анализираните ЕЛС имаат неподмирени обврски на крајот на известувачкиот период, но она што заслужува внимание е фактот што извршените расходи заедно со неподмирените обврски не го надминуваат нивото на планирани расходи.

Објавено од Игнатова Елена на 24.09.2013
Повеќе...

Неделен преглед 9-18.09.2013

Неделен преглед на написи поврзани со распределба на општинските средства за периодот 9 до 18 септември, 2013 година.

Објавено од Џамбаска Дона на 20.09.2013
Повеќе...

Анализа на планирани и остварени приходи и расходи за 2012 година

Податоците кои ги содржи сервисот „Следи ги парите“ можат да бидат основа за многу различни анализи и извештаи. Во наредниот период ќе следуваат неколку анализи направени од податоците кои ги содржи сервисот, а првата од нив е анализа на финансиските извештаи/завршната сметка за 2012 година на 5 единици на локална самоуправа кои се групирани според нивниот број на жители.

Објавено од Игнатова Елена на 03.09.2013
Повеќе...

Предлог за подостапно и поразбирливо прикажување на буџетите на општинските веб-сајтови

Со практикување на наведените препораки, на граѓаните им се овозможува да го следат трошењето на парите во нивните општини и се поттикнува нивното вклучување во донесувањето фискални политики на локално ниво.

Објавено од Игнатова Елена на 02.09.2013
Повеќе...

Неделeн преглед 19-27.08.2013

Неделен преглед на написи поврзани со распределба на општинските средства за периодот 19 до 27 август, 2013 година.

Објавено од Игнатова Елена на 28.08.2013
Повеќе...